Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Cách tạo khung tên bản vẽ trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 10

Cách tạo khung tên bản vẽ trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 10
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Cách tạo thư viện - BLOCK trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 9

Cách tạo thư viện - BLOCK trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 9
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Các lệnh ghi kích thước trong Autocad 20xx || Autocad cơ bản - Bài 8

Các lệnh ghi kích thước trong Autocad 20xx || Autocad cơ bản - Bài 8
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Cách cài và sửa lỗi font CAD || Autocad cơ bản - Bài 7

Cách cài và sửa lỗi font CAD || Autocad cơ bản - Bài 7
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Cách tạo kiểu DIM - TEXT - ANNOTATIVE trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 6

Cách tạo kiểu DIM - TEXT - ANNOTATIVE trong CAD  || Autocad cơ bản - Bài 6
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Hướng dẫn cách tạo layer trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 5

Hướng dẫn cách tạo layer trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 5
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Các lệnh hay dùng nhất trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 4

Các lệnh hay dùng nhất trong CAD || Autocad cơ bản - Bài 4
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn

Hướng dẫn cài lệnh tắt trong CAD 20xx || Autocad cơ bản - Bài 3

Hướng dẫn cài lệnh tắt trong CAD 20xx || Autocad cơ bản - Bài 3
Toàn tập các video hướng dẫn Autocad cơ bản cho người tự học autocad: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8s95MrEo1vGQE0a8jBPsecZFMhBhOrn